Finansielle leasingkontrakter og erstatninger ved skade

Vi har som de første taget fat i problemerne omkring de finansielle leasingkontrakter.

 

Virksomheder, som finansierer nyanskaffelser ved leasing, opsparer ofte en løbende friværdi i det leasede. Friværdien frigøres i forbindelse med leasingkontraktens udløb. Herefter kan virksomheden typisk erhverve det leasede for et aftalt beløb, som er mindre end den faktiske værdi på udløbstidspunktet.

 

Hvis det leasede inden udløbet af leasingperioden rammes af en totalskade, kan den forventede opsparing gå tabt, idet leasingselskabet har krav på den erstatning, der udbetales.

 

Erstatningen opgøres som leasingselskabets tilgodehavende i henhold til leasingkontrakten, og vil alene udgøre restgælden fratrukket selsvrisiko. Det fremgår normalt af leasingkontrakten, at dagsværdien danner øvre grænse for erstatningsopgørelsen.

 

Som det fremgår, kan det være "dyrt" for virksomheden at blive ramt af en totalskade uanset om skadeårsagen er brand, tyveri eller vandskade.

 

De anførte vilkår er gældende i alle danske forsikringsselskaber.

 

Vi har i samarbejde med vores forsikringspartner besluttet at ændre på vilkårene.

 

De medlemsvirksomheder, som fremsender en leasingkontrakt til notering, vil modtage en police påført en klausul. Klausulen betyder, at skadeserstatningen for leasede genstande opgøres som virksomhedens ejendom, hvilket vil sige at eventuel friværdi tilfalder virksomheden.

 

Afslutningsvis skal vi gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er at virksomheden jævnlig vurderer sin løsøresum. Summen skal være stor nok til at udtrykke den totale værdi af alt virksomhedens løsøre inkl. de finansielt leasede maskiner.

 

En eventuel underforsikring vil altid blive gjort gældende.

 

Ønskes yderligere oplysninger om ovennævnte, er du velkommen til at kontakte os.

 

Byggeriets forsikringsservice - en del af Gjensidige-gruppen

A.C. Meyers Vænge 9 - 2450 København SV - Telefon 7026 1660 -  E-mail info@bygfs.dk