Finansielle leasingkontrakter og erstatninger ved skade

Finansielle leasingkontrakter (løsøre)

 

Virksomheder, som finansierer nyanskaffelser ved leasing, opsparer ofte en løbende friværdi i det leasede. Friværdien frigøres i forbindelse med leasingkontraktens udløb. Herefter kan virksomheden typisk erhverve det leasede for et aftalt beløb, som er mindre end den faktiske værdi på udløbstidspunktet.

 

Hvis det leasede inden udløbet af leasingperioden rammes af en totalskade, kan den forventede opsparing gå tabt, idet leasingselskabet har krav på den erstatning, der udbetales.

 

Erstatningen opgøres som leasingselskabets tilgodehavende i henhold til leasingkontrakten, og vil alene udgøre restgælden fratrukket selsvrisiko. Det fremgår normalt af leasingkontrakten, at dagsværdien danner øvre grænse for erstatningsopgørelsen.

 

Som det fremgår, kan det være "dyrt" for virksomheden at blive ramt af en totalskade uanset om skadeårsagen er brand, tyveri eller vandskade.

 

Denne dækning indgår i vores standardvilkår for løsøreskader.

 

En eventuel underforsikring vil dog altid blive gjort gældende. 

 

 

Byggeriets forsikringsservice - en del af Gjensidige-gruppen

A.C. Meyers Vænge 9 - 2450 København SV - Telefon 7026 1660 -  E-mail info@bygfs.dk